VÝSLEDKY,
KTORÉ NAOZAJ VIDIEŤ

STABILITA

Sme najdlhšie pôsobiacou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) na Slovensku.

MEDZINÁRODNÉ KNOW-HOW

Sme súčasťou európskeho zdaruženia organizácií rozšírenej zodpovednosti výrobcov EXPRA, prostredníctvom ktorého získavame a na Slovensku implementujeme medzinárodné know-how. Zároveň sme aktívnym členom medzinárodného združenia PRO EUROPE – organizácie zastrešujúcej európske programy pre využitie odpadov z obalov.

OSVETA

Organizujeme vzdelávacie aktivity zamerané na propagáciu triedeného zberu odpadov vrátane bezplatných odborných seminárov a školení.

ODBORNOSŤ

Riadia nás veľkí medzinárodní výrobcovia obalov, ktorí prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko.

TRANSPARENTNOSŤ

Sme otvorenou spoločnosťou pre všetky spoločnosti, ktoré sa podieľajú na materiálovom toku odpadov. Pre našich výrobcov je dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa zasadzujeme.

AKO FUNGUJE OZV ENVI - PAK

AKO POMÁHAME
PLNIŤ POVINNOSTI VÝROBCOM

Rozšírená zodpovednosť výrobcov ukladá výrobcom obalov a neobalových výrobkov povinnosť postarať sa o ich výrobky počas ich celého životného cyklu. To znamená aj vtedy, keď sa stanú odpadom. Výrobcovia majú viacero povinností, ktoré musia plniť podľa zákona o odpadoch. Tieto povinnosti plní výrobcom organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK.
 • Staráme sa o odpad z výrobkov a obalov
  Zabezpečujeme zber odpadov, ich zhodnocovanie a recykláciu pre všetky druhy odpadov z obalov.
 • Pomáhame zavádzať a zlepšovať triedený zber
  Poskytujeme spoluprácu a aktívnu pomoc pri zavedení a zlepšovaní triedeného zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov.
 • Sledujeme trh s druhotnými surovinami
  Optimálne reagujeme na to, ako sa hýbu ceny na trhu druhotných surovín, aby boli náklady na triedený zber pre výrobcov nižšie.
 • Zodpovedáme za dodržiavanie povinností výrobcov
  Dohliadame, aby výrobcovia mali splnené plnenie povinnosti limitov zhodnocovania odpadov, recyklácie a cieľov zberu na základe slovenskej aj európskej legislatívy.

ČO ROBÍME POČAS ROKA?

Podľa meniacich sa množstiev obalov a neobalových výrobkov, ktoré nám výrobcovia nahlasujú, aktualizujeme množstvá, ktoré výrobca uvádza na trh.

Na základe príspevkov od výrobcov financujeme a zabezpečujeme v obciach, triedený zber odpadu, jeho dotriedenie, lisovanie, skladovanie a zvoz na zhodnotenie a recykláciu.

Po skončení roka podáme namiesto výrobcu ročné ohlásenia na Ministerstvo životného prostredia SR. MŽP informujeme o tom, koľko výrobca uviedol na trh obalov a neobalových výrobkov, koľko percent obalov bolo zhodnotených a koľko recyklovaných a tiež súhrnný zberový podiel za všetkých klientov.

Na základe množstiev obalov uvedených na trh a percenta recyklácie a zhodnotenia vyrátame výrobcovi úsporu skleníkových plynov, ktorú dosiahol vďaka plneniu svojich povinností.

Vyhodnotenie dotazníka preferencií klientov


V júni sme oslovili všetkých našich klientov s prosbou o odpovede v krátkom anonymnom dotazníku. Zisťovali sme, ktoré naše služby klienti oceňujú najviac a výsledky nás potešili. Vyplynulo z nich, že najdôležitejším faktorom pri výbere OZV je jej stabilita. Garancia splnenia zákonných povinností je rozhodujúca až pre 74 % našich klientov. Veľa klientov ocenilo aj naše pôsobenie v medzinárodných štruktúrach a služby nad rámec zákona, ako napríklad vzdelávacie videá alebo výpočet úspory emisií.
Viac si prečítate tu
 

ĎALŠIE SLUŽBY

spoločenská zodpovednosť v projekte Zodpovedná spoločnosť,

sledovanie legislatívnych zmien a hájenie záujmov klientov,

audit odpadového hospodárstva priamo v spoločnosti klienta,

bezplatné odborné semináre organizované v mnohých mestách SR a ČR,

odborné poradenstvo pre vyhradené výrobky: obaly, neobalové výrobky, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, atď.,

poradenstvo pri označovaní obalov,

pomoc pri zabezpečovaní legislatívnych povinností týkajúcich sa odpadov z obalov v iných štátoch EÚ pri exporte výrobkov,

REFERENCIE

P&G

„V spoločnosti P&G sa usilujeme o to, aby sa 100 % našich obalov dalo do roku 2030 recyklovať alebo opakovane používať. Inovujeme, rozvíjame spoluprácu a robíme všetko pre to, aby sme cirkulárnu ekonomiku uviedli do portfólií našich značiek. Služby poskytované spoločnosťou ENVI – PAK sú dôležitou súčasťou tohto procesu, pretože sprostredkovávajú recyklovanie obalov našich výrobkov na Slovensku s cieľom chrániť našu planétu, náš domov.„

Unilever

„Medzinárodné know-how OZV ENVI - PAK a sila odbornej spolupráce medzinárodného systému zberu odpadov nám dáva záruku, že si riadne plníme povinnosti, ktoré nám ukladá zákon.“

Poprad

So spoločnosťou ENVI - PAK sme v Poprade našli nové možnosti nakladania s komunálnym odpadom a začali triediť efektívnejšie ako doteraz. V tomto nám výrazne pomohli analýzy, ktoré pre nás ENVI - PAK vypracoval na mieru. Na naše pripomienky a požiadavky reaguje bez zbytočných odkladov a na profesionálnej úrovni.

Nestlé

„V Nestlé robíme všetko preto, aby bola naša činnosť priateľská k životnému prostrediu. Vďaka OZV ENVI - PAK máme nielen splnené všetky zákonné povinnosti, ale vieme i to, koľko CO2 sme vďaka tomu ušetrili.“

Dubnica nad Váhom

OZV ENVI - PAK uhrádza včasne náklady triedeného zberu, školí detí a mládež, pravidelne pomáha vzdelávať obyvateľstvo. Po dlhých rokoch spoločného snaženia a neformálnej spolupráci dosahuje Dubnica nad Váhom aj vďaka týmto aktivitám dobré výsledky v separovanom zbere.

Tetra Pak

„Poskytujeme najlepšie možné riešenia pre spracovanie a balenie potravín. Naše obaly sa ďalej recyklujú, preto na OZV ENVI - PAK oceňujeme množstvo osvetových aktivít, ktorými vzdeláva verejnosť v oblasti triedenia odpadu.“

Michalovce

Pre zvýšenie vzdelanostnej úrovne detí a mládeže zameranej na triedený zber boli v Michalovciach zástupcami spoločnosti ENVI - PAK vyškolení pedagógovia materských a základných škôl a zároveň sme získali edukačné pomôcky a prezentačné materiály.

Coca-Cola HBC

„V Coca-Cola HBC dbáme na to, aby boli všetky naše obaly plne recyklovateľné. Sme radi, že i vďaka nášmu financovaniu prostredníctvom OZV ENVI - PAK pribúdajú zberné nádoby v mestách a obciach a Slováci sa v triedení zlepšujú.“

V mene výrobcov financujeme triedený zber v obciach


Z peňazí výrobcov hradíme náklady na triedený zber Výrobcovia prostredníctvom OZV financujú v obciach a mestách všetok vyzbieraný a recyklovaný odpad z obalov a neobalových výrobkov, ktoré pochádzajú z domácností, bez ohľadu na množstvo.

Zlepšujeme triedený zber Sme zodpovední za zber papiera, plastov, skla, kovových obalov a tiež nápojových kartónov – od spotrebiteľa (občana) cez obec a zberovú spoločnosť, až po recyklátora.

Vzdelávame občanov v triedení odpadu Učíme deti v školách triediť odpad a pomáhame vzdelávať občanov obcí a miest. Od roku 2003 sme naučili správne triediť odpad viac ako 300 tisíc detí.

Šetríme náklady občanov aj obcí Keďže sú za zhodnocovanie odpadov zodpovední výrobcovia, obec nie je pri náraste poplatkov a povinností nútená zvyšovať výdavky občanov za odpad. Zároveň obciam ponúkame pomoc pri výbere zberovej spoločnosti, tak aby bol zber odpadov pre obec čo najvýhodnejší.

Zjednodušujeme administratívu Hradíme náklady na triedený zber priamo príslušnej zberovej spoločnosti bez ďalšieho administratívneho zaťaženia obce.

Pri uzatváraní a udržiavaní zmluvných vzťahov s obcami prihliadame na viaceré kľúčové princípy:

Efektívne riadenie systému zberu Na to, aby sa vyzbieralo väčšie množstvo materiálov a zároveň sa zefektívňovali náklady, je dôležité, aby v jednotlivých oblastiach existoval rovnaký systém zberu vytriedeného odpadu. OZV spolu so zberovou spoločnosťou majú potom väčší priestor na rozvoj triedeného zberu odpadov v danej oblasti.
Štruktúra odpadov Podľa štruktúry vytriedených zložiek odpadu OZV prihliada na to, ktoré druhy odpadu sa v oblasti zbierajú a majú v obciach tradíciu.
Územná celistvosť Kvalita vytriedeného materiálu je vyššia a náklady na jeho dotrieďovanie sa znižujú, keď obyvatelia triedia rovnakým systémom v obciach, ktoré spolu bezprostredne susedia. Pre občanov obce, ktorí dochádzajú za prácou, alebo rekreačnými aktivitami, je rovnaký systém triedenia v oblasti tiež efektívnejší a jednoduchší.

PROSÍM, KONTAKTUJTE MA
S PONUKOU SLUŽIEB

Mám záujem o službu:
Vzory zmlúv 2024:
Rámcová zmluva
Zmluva – Modul OBALY
Zmluva – Modul NEOBALY

Vstupný poplatok do systému ENVI - PAK a registračný poplatok do registra výrobcov - 0 €